барање за ИНФОРМАЦИја ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Почитувани,

Сите барања за информации од јавен карактер можете да ги доставите електронски на следниот е-маил:
naumovska@mok.org.mk

со назнака "Барање за добивање информација од јавен карактер"