финансиски ИЗВЕШТАИ НА МОК

Финансиски извештај за 2022 година
Извештај за наменски потрошени средства од даночни ослободувања за 2022 година
Записник од надворешна контрола УЈП
Годишна сметка МОК за 2022 година
Даночен биланс МОК за 2022 година
Ревизорски извештај