КлуБ на великани

Членувањето во "Клубот на великаните" на МОК претставува посебна чест за секој спортист и спортски работник во нашава земја. Строгите критериуми кои не се однесуваат само на резултатите во спортската кариера, досега ги имаат исполнето: Владимир Богоевски (1998), Атина Бојаџи (1998), Благое Видиниќ (2000), Стојна Вангеловска (2004), Благоја Георгиевски (1997), Ристо Дарлев (1998), Димитар Илиевски-постхумно (1998), Нада Ицева (1998), Бранимир Јовановски (2002), Трајан Јовковски (2000), Ванчо Каранфилов (2004), Лазар Лечиќ (2001), Славко Матовски (2005), Насе Насев (1997), Дарко Панчев (2005), Реџеп Реџеповски (2003), Аце Русевски (1999), Шабан Сејдиу (1999), Војче Синадиновски-постхумно (2002), Миле Спасовски (2001), Александар Тасевски (1998) и Зоран Шоров (2003).

ОЛИМПИСКИ ВЕЛИКАНИ

(по азбучен ред)
vladimir1
Богоевски Владимир

Oлимписки великан од 1998 година

atina
Бојаџи Атина

Oлимписки великан од 1998 година

Blagoje Vidinic
Видиниќ Благоје

Oлимписки великан од 2000 година

NOC Stojna Vangelovska 1
Вангеловска Стојна

Oлимписки великан од 2004 година

blagojaGeorgievski
Георгиевски Благоја

Oлимписки великан од 1998 година

rist1
Дарлев Ристо

Oлимписки великан од 1997 година

dimurato
Илиевски Димитар

Oлимписки великан од 1998 година (постхумно)

nada
Ицева Нада

Oлимписки великан од 1998 година

branimir jovanovski
Јовановски Бранимир

Oлимписки великан од 2002 година

Trajko Jovkovski
Јовковски Трајан

Oлимписки великан од 2000 година

vanco karanfilov
Каранфилов Ванчо

Oлимписки великан од 2004 година

Lazar lecik
Лечиќ Лазар

Oлимписки великан од 2001 година

Slavko
Матовски Славко

Oлимписки великан од 2005 година

nasev-g2
Насев Насе

Oлимписки великан од 1997 година

Darko P.
Панчев Дарко

Oлимписки великан од 2005 година

Redjep R.
Реџеповски Реџеп

Oлимписки великан од 2003 година

arusevski
Русевски Аце

Oлимписки великан од 1999 година

ssajdi
Сејдиу Шабан

Oлимписки великан од 1999 година

Vojce Sinadinovski
Синадиновски Војче

Oлимписки великан од 2002 година (постхумно)

Mile Spasovski
Спасовски Миле

Oлимписки великан од 2001 година

Goran Srbinovski
Србиновски Горан

Oлимписки великан од 2007 година

aleksandar1
Тасевски Александар

Oлимписки великан од 1998 година

Zoran Sorov
Шоров Зоран

Oлимписки великан од 2003 година